Obowiązek pracodawców do przeprowadzania szkoleń PPOŻ

Zadaniem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem lub klęską żywiołową i właśnie dlatego jest tak ważne również w stosunkach pracy. Pracodawcy mają obowiązek organizować szkolenia ppoż w swoich firmach.

Każdy właściciel i/lub użytkownik budynku, zgodnie z zapisami art. 4. ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Właśnie dlatego, zarówno pracodawca, będący właścicielem budynku, jak i osoby wynajmujące budynek, muszą spełniać określone w ustawie obowiązki:

  • przestrzegać wymagań przeciwpożarowych (instalacyjnych, technologicznych, budowlanych),
  • zapewnić wymagane wyposażenie pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zgodne z zasadami określonymi w przepisach,
  • zapewnić wymagane konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń o których mowa w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami, które gwarantują ich sprawne funkcjonowanie,
  • zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osobom przebywającym na terenie budynku/obiektu,
  • przygotować budynek/obiekt do sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami PPOŻ,
  • określić sposób postępowania w wypadku pożaru, klęski żywiołowej i/lub innego zagrożenia miejscowego.

Z uwagi na poruszany temat skupimy się głównie na dwóch ostatnich podpunktach, ponieważ to na ich podstawie pracodawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności ustalić zasady postępowania w wyniku wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, a następnie zapoznania z nimi wszystkich zatrudnionych pracowników.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia?

Niezależnie od profilu działalności, w każdym zakładzie pracy musi być wyznaczona osoba, która będzie odpowiadała za ochronę przeciwpożarową. Aby osoba ta mogła wykonywać czynności z zakresu ochrony PPOŻ musi posiadać odpowiednie, wymagane ustawą kwalifikacje. Zgodnie z zapisami ww. ustawy art. 4 pkt 2a i 2b mogą to być również osoby zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Zamów szkolenie BHP do swojej firmy – https://bhp-praktyk.pl/

Jakie są wymagane szkolenia?

Choć żaden przepis nie określa wprost, jak dokładnie powinno wyglądać szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, to przyjmuje się, że program szkolenia powinien być ściśle dostosowany do zajmowanego stanowiska pracy.

Co więcej tego typu szkolenia powinny stanowić część wstępnego szkolenia podstawowego oraz instruktażu ogólnego.

Szkolenie wstępne i instruktaż ogólny każdorazowo obejmować powinny wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Celem instruktażu ogólnego, jak sama nazwa wskazuje, jest ogólne zapoznanie nowo przyjętych pracowników z przepisami oraz obowiązującymi w danym obiekcie instrukcjami przeciwpożarowymi, a także zasadami postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Podczas instruktażu należy szczegółowo omówić zasady ewakuacji, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zapoznać z czynnikami ryzyka występującymi w miejscu pracy.

Wstępne szkolenie podstawowe należy przeprowadzić nie później niż w terminie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia nowego pracownika oraz w pełni dostosować je do specyfiki stanowiska pracy.

Ważne:

Pracownicy kierujący innymi pracownikami powinni zostać zaznajomieni z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa PPOŻ, z uwzględnieniem sankcji za ich nieprzestrzeganie. Zaś pracownicy biurowi powinni być w szczególności zaznajomieni z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz z zasadami pomocy przedlekarskiej.

Co więcej, zaleca się, aby regularnie przeprowadzać okresowe szkolenia PPOŻ dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy. Należy pamiętać, że szkolenia obejmować powinny nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony PPOŻ, a w niektórych przypadkach również przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *